Formació en la llengua de signes catalana

La llengua de signes és per a tothom.

Les llengües de signes (LS) són sistemes lingüístics (idiomes) com qualsevol altre. L’única diferència és que les LS tenen una modalitat visogestual, mentre que les llengües orals tenen una naturalesa oral-auditiva. Per l’expressió de les LS, es fan servir les mans, tota la part superior del cos (cap, coll, ulls, braços…) i l’expressió facial, imprescindible per dotar el missatge d’entonació i d’intenció comunicativa.
En l’àmbit estatal, hi ha dues llengües de signes reconegudes, l’espanyola (LSE) i la catalana (LSC). Són dues llengües diferents, malgrat les similituds existents.

Des de la Llar, fomentem l’aprenentatge de la LSC per apropar les persones oients a la comunitat sorda catalana.

El departament de formació treballa per la difusió de la llengua de signes catalana i la cultura sorda entre la població oient lleidatana. A més, des d’aquest departament es promou el coneixement i la investigació de la LSC amb accent lleidatà.

L’aprenentatge de la LSC com a segona llengua és possible a la nostra entitat, ja que organitzem i impartim cursos de LSC a tots els nivells, amb professionals docents i especialistes sords titulats per la docència.

“Aprendre una altra llengua no és només aprendre paraules diferents per a les mateixes coses,
si no aprendre una altra manera de pensar les coses”. Flora Lewis

L’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix explícitament la llengua de signes i insta els poders públics a protegir-la i garantir-ne l’ús als espais públics, l’administració i els mitjans de comunicació.

La Llei 27/2007, de 23 d’octubre, reconeix les llengües de signes espanyoles i regula els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. La Llei 17/2010, 3 de juny, regula els aspectes principals per al desenvolupament de la LSC com a sistema lingüístic propi de les persones sordes i sordcegues signats de Catalunya.

Els cursos de LSC:

Els cursos de LSC s’estructuren en quatre nivells, segons el Marc Europeu Comú de Referència (MERC). Cada curs correspon a un nivell i té una durada de 120 h. Els cursos ordinaris van d’octubre a juny, estructurats amb una sessió setmanal de 4 h, que inclou tant teoria com a pràctica.
Cada nivell se centra en l’aprenentatge d’una part de la llengua:

  • Nivell A1: Iniciació a la llengua de signes catalana
  • Nivell A2: Gramàtica i lèxic de la llengua de signes catalana
  • Nivell B1: Ampliació i aprofundiment de la llengua de signes catalana
  • Nivell B2: Domini i habilitat lingüística de la llengua de signes catalana

Tot i això, i si preferiu una opció més curta, us oferim la possibilitat de fer mòduls de 30 h.

  • Mòdul A: Iniciació a la llengua de signes catalana i la comunitat sorda.
  • Mòdul B: Millora del coneixement de la llengua de signes catalana
  • Mòdul C: Gramàtica inicial de la llengua de signes catalana
  • Mòdul D: Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana.

Si cap d’aquestes opcions s’adapta a les vostres expectatives, contacteu amb nosaltres i expliqueu-nos les vostres necessitats.
Us proposarem una formació (taller, curs, xerrada) segons la vostra petició.

Durant el curs acadèmic, 2021-2022, hem comptat amb el suport i col·laboració de l’entitat SG Consultors i Formadors, que ha ofert subvencionadament els mòduls de LSC.

Desplaça cap amunt